Tietosuojaseloste

Päijännepurjehduksen tietosuojaseloste

Jyväskylän Veneseura ry ja Lahden Purjehdusseura ry toimivat Päijännepurjehduksen järjestäjinä rekisterinpitäjinä henkilötiedoille, joita tarvitaan Päijännepurjehduksen järjestämisessä ja markkinoinnissa. Rekisterinpitäjinä olemme vastuussa meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain siinä määrin, kuin tarvitsemme hoitaaksemme suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa käsittelemme periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

Rekisterinpitäjä

Päijännepurjehdus-organisaatio seuraavien yhdistysten puolesta:
Jyväskylän Veneseura ry, PL 64, 40101 Jyväskylä
Lahden Purjehdusseura ry, Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Joonas Sovinen
Lahden Purjehdusseura ry, Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti
info@paijannepurjehdus.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Käsittelemme Päijännepurjehdukseen osallistuvien henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Tietoja käytetään Päijännepurjehdus-tapahtuman järjestelyjen mahdollistamiseksi, kilpailutoiminnan toteuttamiseksi, tapahtuman turvallisuuden takaamiseksi sekä tapahtuman markkinoimiseksi. Tietoja käytetään sähköiseen osallistujien rekisteröintiin, osallistujaviestintään, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin, tapahtuman asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttamiseen sekä kehittämiseen. Kunkin veneen päällikön ja miehistön nimet tallennetaan rekisteriin tapahtuman aikaisen turvallisuuden takaamiseksi sekä tilastointia varten.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet; rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; mahdolliset luvat ja suostumukset; osallistumista koskevat tiedot, kuten maksutiedot; osallistuvan veneen nimi, rekisteritunnus, luokka, tasoitus, katsastustiedot ja muut osallistumisen kannalta tarpeelliset tiedot, kilpailuun liittyvät tilastointitiedot kuten tulokset, väliajat, loppuajat ja tasoitetut ajat, muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Tapahtumaa talkootyönä järjestävästä henkilökunnasta voidaan tallentaa lisäksi henkilötunnus, tieto tilinumerosta ja muut kulukorvausten maksamista varten tarpeelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kilpailuun osallistuvilta internetin kautta tai ilmoittautumisen yhteydessä tapahtumapaikalla, tapahtumaorganisaation toimihenkilöiden oma ilmoitus.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa tässä dokumentissa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tulospalvelua ja tilastointia varten säilytämme osaa tiedoista toistaiseksi (veneen päällikön ja miehistön nimet, veneen nimi ja rekisteritunnus, veneluokka, tasoitus, tasoitukseen vaikuttava varustus, seura, purjehdittu aika, tasoitettu aika).

Henkilötietojen käsittelijät

Päijännepurjehduksen toimihenkilöt sekä rekistereiden ylläpidosta vastaavien palveluntarjoajien ja yhteistyökumppaneiden henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden tehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Pääsy tietokantoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme tässä dokumentissa eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

  • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
  • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.
  • Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa tapahtuman yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti (kirjeenä tai sähköpostilla) Päijännepurjehduksen tietosuojayhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä vastaavasti kuin edellä rekisterin pitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

Lue myös: Evästeiden käyttö Päijännepurjehduksen sivuilla